Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 2. Korzystanie z siłowni jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie. Uczestnik, który przystępuje do ćwiczeń deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.
 3. Siłownia czynna jest w godzinach 15 – 22 poniedziałek –piątek oraz 10-16 sobota. Trening należy zakończyć na 5 minut przed zamknięciem siłowni (pon.-pt.  21.55, sobota 15.55)
 4. Administrator siłowni zapewnia obsługę, dba o stan techniczny urządzeń oraz pobiera opłatę za korzystanie z siłowni.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI

 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub osobie z personelu. 
 2. Osoby korzystające z siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe (zmiennie). Zaleca się przynoszenie ze sobą czystego ręcznika.
 3. Osoby w zabrudzonym obuwiu nie będą wpuszczane na siłownię.
 4. Osoby przebywające na siłowni zobowiązane są przestrzegania zasad higieny.
 5. Przed przystąpieniem po raz pierwszy do ćwiczeń na siłowni Klient jest obowiązany do konsultacji z obsługą w celu przeszkolenia. 
 6. Personel ma prawo zdecydować o nie dopuszczeniu do ćwiczeń dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uzna, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort pozostałych użytkowników.
 7. Jeśli personel siłowni zadecyduje o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą uiścił, a której nie wykorzystał w ramach oferowanej usługi.
 8. Personel może podjąć taką decyzję w dowolnym momencie powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.
 9. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu oraz sprzęt służący do ćwiczeń zobowiązane są do pokrycia kosztów jego naprawy lub zakupienia nowego sprzętu, jeżeli naprawa nie będzie możliwa.
 10. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania, uruchamiania wszelkich urządzeń elektrycznych.
 11. W razie potrzeby należy zwrócić się do personelu.
 12. W czasie treningu należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania sprzętu.
 13. Na siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz: 
  1. Zanieczyszczania obiektu,
  2. Używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne,
  3. Niszczenie wyposażenia sali oraz sprzętów służących do ćwiczeń.

§ 3. ZAJĘCIA

 1. Z siłowni może korzystać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego lub być pod jego opieką.
 2. Korzystający z zajęć oświadczają, że nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Administrator obiektu jest zobowiązany do weryfikowania tego faktu i działa na podstawie oświadczenia korzystającego z zajęć.
 3. Każdorazowo korzystający z siłowni zobowiązują się do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 4. Siłownia Atletor S.C. Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag personelu.
 5. Ćwiczący zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Ćwiczenia wymagające asekuracji nie mogą być bez niej wykonywane.
 7. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt oraz obciążenia do sztang na swoje miejsce.
 8. W przypadku niepewności, co do możliwości korzystania z siłowni, klient powinien skonsultować to z lekarzem specjalistą.
 9. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach może nieść za sobą negatywne skutki zdrowotne.
 10. Personel nie ma obowiązku kontroli stanu zdrowia osób korzystających z zajęć, opiera się on na deklaracji i oświadczeniu korzystających z zajęć.

§ 4. OPŁATY

 1. Płatności dokonywane mogą być kartą kredytowa lub wpłatą na wskazany przez personel nr. rachunku bankowego.
 2. Wstęp na siłownię mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 3. Wszystkie opłaty pobierane są z góry.
 4. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 5. Gwarancja stałej ceny obowiązuje przy zachowaniu ciągłości, czyli odnawianiu karnetu, co 30 dni (dotyczy to również Klientów, którzy zakupili karnety w cenach promocyjnych, do czasu zakończenia obowiązywania promocji).
 6. Przy każdorazowym zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem.
 7. Opłata za zgubienie kluczyka do szafki w szatni wynosi 20 zł.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel ma prawo do zamykania siłowni w uzasadnionych przypadkach (remont, prace konserwatorskie, sprzątanie).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.